Profiel

Het Nieuwe Instituut

Leden Raad van Toezicht

 

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is als ondersteunende instelling voor de creatieve industrie een veelzijdige culturele organisatie. Het Nieuwe Instituut beoogt met zijn activiteiten zowel de publieke waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, design en digitale cultuur te verhogen als ook de wisselwerking tussen deze disciplines te versterken. Het Nieuwe Instituut is actief als Rijksarchief voor de Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, als Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur en als Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. Het instituut voert verschillende taken uit in opdracht van het ministerie van OCW zoals het beheer en behoud van architectuurarchieven en initieert zelf vele projecten zoals onderzoeken, exposities en debatten. Hiervoor beschikt het instituut over een professionele organisatie van 76 fte.

Het Nieuwe Instituut heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit een directeur Algemeen & Artistiek, de heer Guus Beumer en een directeur Business & Development, mevrouw Adriana Strating.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Het Nieuwe Instituut. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht neemt in de uitvoering van haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en zal, met uitzondering van de per 1 oktober jl. aangetreden nieuwe voorzitter Judith van Kranendonk, in de komende periode aftreden.

 

 

Functiecriteria

Een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende algemene criteria:

  Heeft affiniteit met de culturele sector en de disciplines architectuur, design en e-cultuur.

  Ondersteunt de missie van Het Nieuwe Instituut en heeft affiniteit met n of meerdere doelstellingen van de stichting.

  Heeft bewezen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring binnen de culturele sector en/of complexe omgevingen.

  Heeft kennis van de Governance Code Cultuur en ontwikkelingen op toezichtniveau.

  Heeft kennis en ervaring op het gebied van management en organisatie, zonder daarbij de ambitie te hebben de organisatie zelf te leiden.

  Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

  Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten.

  Kan denken en werken op strategisch niveau en kan vanuit de rol van toezichthouder ontwikkelingen analyseren, adviseren en optreden als sparringpartner.

  Is integer en maatschappelijk betrokken.

  Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zowel feedback geven als ontvangen waarbij het belang van de stichting altijd leidend is.

  Beschikt over voldoende tijd om deze taak goed uit te voeren en in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn voor openingen en dergelijke.

 

 

Profieleisen

Het Nieuwe Instituut zoekt vier nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die, naast de algemene criteria, voldoen aan (ten minste) een van de volgende specifieke profieleisen:

 

  1. Creatieve Industrie: bewezen kennis en ervaring binnen het domein van de Creatieve Industrie; architectuur, design en/of digitale cultuur.
  2. Musea, archieven en erfgoed: Bewezen kennis en ervaring binnen het domein van musea, archieven en/of erfgoed.
  3. Financieel: bewezen kennis en ervaring op het gebied van financin en economie (bij voorkeur incl. fondsenwerving). Dit profiel behelst tevens het voorzitterschap van de AuditCommissie.
  4. Juridisch: juridische (incl. arbeidsrechtelijke) expertise en kennis. Dit profiel behelst tevens het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie.

 

Binnen de gehele Raad van Toezicht wordt in ieder geval door n lid een internationaal perspectief vertegenwoordigd, heeft n lid kennis en ervaring heeft op het gebied van verschillende vormen van onderzoek en heeft n lid een maatschappelijk profiel niet zijnde cultureel. Deze laatste criteria kunnen ook in n profiel vertegenwoordigd zijn.

 

De samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid en vormt een afspiegeling van de samenleving. De algehele samenstelling van de Raad van Toezicht gaat boven de eventuele individuele geschiktheid van een kandidaat.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een orinterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksrondes vinden begin april plaats.

 

 

Genteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 25 maart 2017 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336 of kijken op www.maitland.be of www.hetnieuweinstituut.nl.